GARADAMAK FOTO HYZMATLARY - "0,50 teňňe" 10x15 ölçegli surat. Bellik diňe 1 aýyň dowamynda -50%

Контакт bayes93

http://naydizdes.com/10911

Телефон : +99361184156

GARADAMAK FOTO HYZMATLARY - biz bilen durmuş pursatlaryny ýatda galdyryň!!!
Aşgabat ş. Garadamak, K. Gurbannepesow köçesi
Hyzmatlar Aşgabat şäheri boýunça ýerine ýetirilýär.
"0,50 teňňe" 10x15 ölçegli surat. Bellik diňe 1 aýyň dowamynda -50% aksiýanyň dowamynda, suratlar hil taýdan ýokary, diňe azyndan 100 surat (eger mümkinçiligiňiz bolmasa 50 sany surat hem bolup biler) bolmaly.
Mümkinçiligi elden gidirme!
Şeýle-de uly ölçegli suratlar (A4 formata çenli) hem ýarym bahadan peçat edilýär. Suratlar telefondan, diskden ýa-da fleşka-çipden hem çykaryp bolýar. Banner, wizitka, mahabat işleri we ak-gara suraty reňkli surata, ýyrtylan köne suratlary hem gaýtadan dikeldip berýäris. Toý suratlaryňyz ýa-da gündelik durmuşda, gezelençlerde telefona düşen bagtly pursatlardaky suratlaryňyzy indi biz arzan hem-de ýokary hilli edip çykaryp bereris. Men adamlar pulsyz surat çykardyp bilmeýändiklerini köp gezek gördüm, şonuň üçin 1manat=0.50 teňňe edip baha goýdum. Goý her bir adamyň surat çykartmak üçin finans ýagdaýy bolsun?!
Doly maglumaty almak üçin:
Jaň ediň: +993 61-18-41-56

Опубликовано : 07/01/2018, , 47 просмотров, Редактировать

« ПЕРЕЗАПИСЬ С ВИДЕОКАССЕТ НА DVD ДИСК ИЛИ НА ЖЕСТКИЙ ДИСК 1 КАССЕТА 15 МАНАТWideo we montaj işleri »