Онумчилик десгасы

Контакт abdy1979@mail.ru

http://naydizdes.com/72486

Телефон : 99367210710

Цена80,000$

Ёкары онумчиликли вибропресс,5 ишчи билен гунде 2000 далде 10000 бетон (зарик) керпич ениллик билен ондурйан,ёкары стандартлара габат гелйан бирначе сертификатлы десга бар.Янында 3 галыбы (20-20-40;15-20-40;бардур) бар.Бу десга швецияда 65000€,Турцияда 103000$,Туркменистанда биз сизе 460000ДТМ ходурлейарис.

Опубликовано : 19/10/2016, №, Редактировать

« ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ БУРОВЫЕ УСТАНОВКИвибропресс V-022 »