Gyzyl Kaliforniýa gurçugy / Красный Калифорнийский червь

Цена: 1,000


Контакт: Şatlyk
Телефон: +99361583441
Эл. почта: altiyev1985@gmail.com

Опубликовано: на прошлой неделе
Просмотры: 42

Biogumus öndürmek üçin
Gyzyl Kaliforniýa gurçugy 1000 şt 1000 manat

Ýylda 15 tonnadan 500 tonna çenli Biogumus öndirmek isleýänlere.
Kimiñ ekin ekmäne ýeri bolup mallary we goýun geçileriñ dersi özinde köp bolsa onda habarlaşyñ (Fermerler). Gyzyl Kaliforniýa gurçugynyñ iýmitiniñ 70%-i guşlaryñ we haýwanlaryñ dersinden ybarat. Galan 30% kuhonny othodlar, haşal oltlar, ýaprak, opilka, kardon, saman we ş.m beýleki önümçilik galyndylary we islendik çüýreýän zatlardan ybarat. Özünden zäherli gazlary çykaryp tebigatymyzy zaýalan hiç kime gerekmejek galyndy atyklardan, arzan, ýokary hilli minerallara, mikroorganizmlere, Makro we mikro elementlere baý bolan organiki döküni özüñiz öndürmek isleseñiz Habarlaşyñ.
Gyzyl Kaliforniýa gurçugy 1 sanysy bir ýylda 100 -den 1500-e çenli köpelýär.

Özinden zaherli gazlary çykaryp tebigatymyzy zaýalaýan galyndylardan Organiki dökün öndurip topragymyzyñ berekedini artdyryñ we ekologik taýdan arassa önum öndüriñ.

Biogumusyñ peýdalary
џ Hasyllyk 2 esse artýar;
џ Ýeterlik biogumus bilen dökünlenen bolsa suwarmak zerurlygyny 30% azalýar;
џ Ösümligiň immunitetini ýokarlandyrýar, ýagny kesele çydamlylygy artýar, ekinleriň görnüşini we hilini ýokarlandyrýar we daýhanyň girdejisini ýokarlandyrýar;
џ Gurpdan gaçan topraklary dikeltmäge kömek edýär, topragyň eroziýasynyň we çölleşmeginiň öňüni alýar;
џ Biohum ösümlikler üçin iň howpsuz, düýbünden tebigy we ekologiýa taýdan arassa dökün.
џ Gurçuklar tarapyndan gaýtadan işlenýän organiki maddalar, aminokislotalar we beýleki peýdaly maddalar bilen baýlaşýar, ekinlere elýeterli elementlere öwrülýär.
џ Biogumus nahallar üçin iň oňat dökün hasaplanýar, sebäbi nahallaryň ösmegini çaltlaşdyrýan aňsat özleşdirilýän maddalary öz içine alýar.
џ Ösümlikler tarapyndan çalt sorulýar alynýar;
џ Patogen mikroflorany öz içine almaýar;
џ Miweleriň tagam aýratynlyklaryny gowulandyrýar;
џ Ösümlik immunitetini güýçlendirýär;
џ Ösmegini we hasylyny çaltlaşdyrýar;
џ Şitiliň çydamlylygyny ýokarlandyrýar.
џ “Biogumus”, ýörite iş şertlerini, iş wagtynda şahsy gorag çärelerini talap etmeýän ygtybarly maddadyr.