Объявления истек на 15/05/2019.

Mugallymlar we okuwçylar üçin

Контакт wepanurly

https://naydizdes.com/30598

Телефон : +99362366107

Эл. почта : mugallym_we_biz@mail.ru

Цена1

Mugallymlar we okuwçylar üçin okuw gollanmalary hödürleýäris.

Bular näme?


1. Mugallymlaryň ýyllyk sapak ýazgylary we iş meýilnamalary. Elektron görnüşde.

-başlangyç synplar

-informatika sapagy 4-11-nji synplar

-matematika 4-11-nji synplar

-aýdym-saz sapagy 1-5-nji synplar

-himiýa we biiologiýa dersi

-taryh we geografiýa sapagy

-modelirleme we grafika

-algebra we geometriýa

-türkmen dili we edebiýat

-rus dili

-iňlis dili we başgalar
2. Orta mekdepleriň okuw kitaplary

3. Çeper eser kitaplar

4. Çagal üçin düzülen aýdymlar. Minus - plýus

5. Power point programmasynda taýýarlana slaýdlar

6. Multimedia tagtasy üçin niýetlenen ähli ugurlar boýunça flash rolikler.

7. Ýokary okuw jaýlaryna girjekler üçin döwlet synaglaryna taýýarlanmak üçin gollanmalar soraglar.

8. Kompyuter öwrediji wideo sapaklar. Türkmen we rus dilinde.

9. Kompýuterden kösenen islendik soragyňyza wideo sapak görnüşinde jogaplanar.
Ýokarda hödürlenýän maglumatlardan peýdalanmak üçin:

mugallym_we_biz@mail. ru

email poçtasyna dostluk ugratmaly we özüňize gerek gollanmalar barada maglumat goýmaly. Biz siziň email salgyňyza şol isleg bildiren materialyňyzy ugradylar.Bellik: Siziň poçtaňyza ugradylan gollanmanyň bahasy 50 teňňe.


Peýdalanyň! ! !

Опубликовано : 15/05/2018, , 6,002 просмотров, Редактировать

виза (Россия) »