Gozgalmaýan Emläk hyzmatlary

Ýer: Aşgabat

Habarlaş: owadanjaylar
Telefon: +99362959510

Goşuldy: 3 aý öň
Görülen sany: 27

“Owadan jaýlar” hususy kärhanasynda müşderilerimiz üçin amatly şertlerde Gozgalmaýan Emläk tekliplerini hödürleýäris.

BIZIŇ HYZMATLARYMYZ
• Gozgalmaýan Emläk hyzmatlary: Aşgabatda ýaşaýyş we täjirçilik emläklerini satyn almak, satmak, kärendesine bermek we almak.
• Şeýle hem, Gozgalmaýan Emläk geleşiklerini tamamlamak üçin ähli hukuk kadalarynyň berjaý edilmegi bilen zerur resminamalary taýýarlamak.
• Gozgalmaýan Emläk agentliginiň hyzmatlary bize gelýän ähli emläkleriň kanuny arassalygyna syn we müşderilerimize mugt kanuny maslahat bermegi öz içine alýar.
BIZIŇ EDÝÄN IŞLERIMIZIŇ
ÄHLISI SIZIŇ RAHATLYGYŇYZ
ÜÇIN NIÝETLENENDIR

Gozgalmaýan emläk agentligi
Biz bilen habarlaşmak üçin:
+99362 95-95-10
+99365 38- 30-45
64-79-53
owadanjaýlar@gmail.com


ÖňkiIndiki