Ulanym şertleri

- Türkenistanyň kanunlaryna dogry gelmeýän bilgileriň ýaýymlanmagy gadagan
- Ullanyjy ýazan bilgilerinden jogapkär tutulýar
- Habarlaşmak üçin salgylar ýörite bellenen ýere goşulmaly, bildirişiň tekstinde däl.
- Bildirişde ULY harplar bilen ýazgy ulanmaly däl.
- Şol bir bildirişiň wagty dolmanka täzeden goşulmagy gadagan.
- Bildiriş belirlenen kategoriýa dogry gelmeli
- Ýazgylarda edepsiz sozler ulanmak gadagan


Administaziýa saýta goşulan bildirişleriň mazmunyndan jogapgär däl, şeýle hem ulanyjylaryň hereketinden, we saýtyň ulanyjylary tarapyndan baglanan ýa-da baglanyljak aluw-satuw ylalaşyklarynda araçy hökmünde yer almaýar.

Administasiýa duýduryş ýa-da düşündiriş bermän islendik ulanyja saýtyň ulanymyny ýapyp bilýär, şeýle hem bildirişini ýaýlyma goýbermän ýa-da ýaýlymdan aýyryp bilýär.

Saýtyň ulanymy bul şertleri tutşlygyna kabul edenligiňizin subutnamasy bolup durýar.

* Eger bul gurallary bozýan bildiriş bar bolsa bize habarlaşma formy arkaly habar beriň.